SILLEDA 

CODISEÑO DA PRAZA JUAN SALGUEIRO

PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA

O dereito da infancia e da adolescencia en PARTICIPAR na CONSTRUCIÓN da súa CIDADE, de tal forma que serán partícipes e executores das ideas para un novo deseño dun espazo propio na súa cidade.

O protagonismo implica ser o actor principal das nosas vidas, é a evidencia que as nenas, nenos e adolescentes son suxeitos sociais de dereitos e por tanto actores sociais de cambio, actores con iniciativa propia. Para que exista ese protagonismo, a INFANCIA E ADOLESCENCIA debe reflexionar sobre a súa contorna (espazo no que desenrolan a súa vida), o seu contexto e propoñer solucións de cambio, é dicir tomar conciencia do que implica ser suxeito de dereito e a importancia que pode ter a súa participación como motor de cambio do resto da sociedade.

Artigo 11. Cidadanía activa.

  1. Os poderes públicos deben promover o dereito dos nenos e os adolescentes para participar activamente na construción dunha sociedade máis xusta, solidaria e democrática.
    2. Os poderes públicos deben fomentar a solidariedade e a sensibilidade social para que se incremente a participación social dos nenos e os adolescentes e xérense espazos sociais novos que dinamicen a participación responsable deste sector da poboación e favorezan a convivencia e a integración social no ámbito veciñal e local.(Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia. Publicado: «BOE» núm. 156, de 28/06/2010.)

Ao artigo 12 da Convención sobre os Dereitos do Neno (CDN), que é a base da primeira definición do dereito dos nenos, nenas e adolescentes a participar, vemos dous elementos crave: Que sexan escoitados e que a súa opinión sexa tomada en conta, podemos engadir o Enfoque de dereitos da infancia, en concreto dereito á participación “Artigo 34. Dereito de participación 1. As persoas, nenos, nenas e adolescentes teñen dereito a participar plenamente nos seus núcleos de convivencia máis inmediatos e na vida social, cultural, artística e recreativa da súa contorna. Os poderes públicos deben ofrecer as oportunidades necesarias ás persoas nenos, nenas e adolescentes para a súa incorporación progresiva á cidadanía activa, de acordo co seu grao de desenvolvemento persoal”. 2. As administracións públicas deben establecer procedementos destinados a recoller as súas opinións en relación coas políticas, normas, proxectos, programas ou decisións que lles afecten”.

Colorea a túa Cidade

A cidade/vila na que estamos traballando convertida nun campo de xogos, laboratorio de experimentación no que os nenos e os adolescentes poidan actuar dende un novo punto de vista.